TIBBI ATIK YÖNETİM PLANI HER YIL GÜNCELLENECEKTİR

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Yönetmeliğin 22 ve Geçici 1. Maddesine göre; tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, toplama rotası, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgilerin yer aldığı “Tıbbi atık yönetim planını” 25.07.2017 tarihine kadar hazırlamak ve uygulamakla meslektaşlarımız yükümlü tutulmuşlardır. 

 

Yönetmeliğe göre “Tıbbi Atık Yönetim Planı” her yıl güncellenerek sağlık kuruluşlarında dosyalanacaktır. 

Birliğimiz tarafından hazırlanan ve Muayenehane, ağız diş sağlığı poliklinik ve merkezlerinde kullanılabilecek örnek plan:

 

Örnek Tıbbi Atık Yönetim Planı 

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 

Tıbbi Atık Yönetim Planı 

MADDE 22 – (1) Sağlık kuruluşları; 

a) Bu Yönetmelik gereği hazırlamaları gereken tıbbi atık yönetim planında; tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, toplama rotası, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgilere yer vermek, 

b) Tıbbi atık yönetim planını her yıl güncellemek,

 zorundadır. 

Sağlık kuruluşlarının tıbbi atık yönetim planı hazırlaması 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sağlık kuruluşları; 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tıbbi atık yönetim planını, bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden altı ay içinde hazırlamak ve uygulamaya geçirmek zorundadır.

SAĞLIK KURULUŞU TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI 

I-GENEL BİLGİLER 

           I.1. Sağlık Kuruluşu veya Dişhekiminin Adı                    : 

           I.2. Adresi                                                                          : 

           I.3. Telefon Numarası                                                        : 

II-İDARİ BİLGİLER 

         II.1. Tıbbi Atık Sorumlusu                                                        : Dişhekimi….. 

         II.2. Tıbbi Atık Sorumlusunun Telefon Numarası                    : 

         II.3 Tıbbi Atık Sorumlusunun E-posta Adresi                          : 

         II.4. Planın Dönemi                                                                   : 2017 

III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 

         III.1. ATIK MİNİMİZASYONU 

                  Tıbbi atıkların tespiti, kaynağında diğer atıklardan ayrı yönetimi amacı ile; tıbbi atıklar diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilecek, tıbbi atık toplama ekipmanı, atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunacaktır. 

          III.2. TIBBİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE 

BİRİKTİRİLMESİ 

          III.2.a)Enfeksiyon yapıcı atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Enfeksiyon yapıcı atıklar (Kan ve kan ürünleri, vücut sıvıları, diş, dişeti, vd. doku parçaları, tüm bunlarla kontamine olmuş nesneler, tamponlar, vb. kullanılmış operasyon giysileri, kumaş, önlük, maske eldiven, vb. bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, hastanın kullanmış olduğu peçete, bardak gibi ürünler) hekimin ve yardımcısının kolay ulaşabileceği bir konumda olmalıdır. 

Bu atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden, sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kg. kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli “uluslararası biyotehlike” amblemi ile siyah renkli harflerle yazılmış “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan KIRMIZI renkli plastik torbalar kullanılır. 

Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konarak, kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılamaz ve tekrar kullanılamaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir şartta sıkıştırılamaz, tıbbi atıklar torbasından çıkarılamaz, boşaltılamaz ve başka bir kaba aktarılamaz. 

III.2.b)Kesici-delici atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: 

Kesici-delici atıklar; batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara sebep olabilecek atıklardır. 

Bunlar (enjektör iğnesi, deri altı girişim iğneleri, ponksiyon iğneleri, sütur iğneleri, iğne içeren diğer araçlar, lam-lamel, kırılmış çam parçaları, kanal tedavi enstrümanları, kavitron uçları, frezler, sond, kretuvar, bistüri, vb. kesici, delici el aletleri), diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak, delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz; açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde siyah renkli “uluslararası biyotehlike amblemi” ile siyah harflerle yazılmış “DİKKAT! KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan, plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış SARI renkte enfekte atık kovasına yerleştirilip, en çok ¾ oranında doldurulup ağzı kapatılır ve kırmızı renkli torbaya konur. 

Kesici-delici tıbbi atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılamaz, açılamaz, boşaltılamaz ve geri kazanılamaz. 

III.2.c)Patolojik atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: 

Diş, dişeti, vb. organ ve doku parçaları, tıbbi müdahale sırasında ortaya çıkan vücut sıvıları uygun emici maddeler (pamuk, sargı bezi, spanç, vb.) ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbasına konacaktır. 

Patolojik atıklar, diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak; delinmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “uluslararası biyotehlike amblemi” ile siyah harflerle yazılmış “DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan KIRMIZI renkli plastik biriktirme kapları içinde toplanır. 

Bu biriktirme kapları, dolduktan sonra kesinlikle açılamaz, boşaltılamaz ve geri kazanılamaz. Herhangi bir kimyasalla muamele görmemiş kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları, kırmızı renkli tıbbi atık torbalarında toplanabilir. 

III.3. TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASINDA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR 

III.3.a)Taşıma konteynerinin özellikleri: 

Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde, bu iş için eğitilmiş personel 

tarafından paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, 

yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol 

açabilecek, keskin kenarlı olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve 

dezenfeksiyonu kolay, sadece bu iş için ayrılmış kapaklı, turuncu renkli 

konteyner/kap/kova ile toplanır ve taşınır. Bunların üzerinde yine siyah renkli 

“uluslararası biyotehlike amblemi” ile siyah harflerle yazılmış “DİKKAT! 

TIBBİ ATIK” ibaresi bulunur. En az 0,8 metreküp hacminde ve özel sağlık 

kuruluşunun en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek sayıdadır. 

III.3.b)Taşıma kap/kovalarının özellikleri: 

Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde, bu iş için eğitilmiş personel 

tarafından paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, 

yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol 

açabilecek, keskin kenarlı olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve 

dezenfeksiyonu kolay, sadece bu iş için ayrılmış kapaklı, turuncu renkli 

kap/kova ile toplanır ve taşınır. Tıbbi atığın oluştuğu kaynak sayısı kadardır. 

III.3.c)Tekerlekli patolojik atık taşıma aracı özellikleri: 

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel muayenehanelerde “Tekerlekli 

Patolojik Atık Taşıma aracı”na ihtiyaç yoktur. 

III.4. TIBBİ ATIK TOPLAMA EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI 

III.4.a)Tıbbi atık toplama ekipmanlarının bulunduğu yerler: 

Tıbbi atık toplama kap/kovaları hasta muayene odası ve laburatuvarda bulunur. 

III.4.b)Tıbbi atık toplama saati: 

Hasta yoğunluğunun olmadığı ve çalışma saati sonunda. 

III.4.c)Tıbbi atık taşıma araçlarının sağlık kuruluşu içerisinde izleyeceği güzergah: 

Hasta muayene odası ve laboratuar bölümünden alınarak, bekleme salonuna 

uğramadan geçici depolama konteynerine ulaşır. 

III.5. GEÇİCİ DEPOLAMA 

III.5.a)Tıbbi atıkların geçici depolama birimi olarak konteyner kullanılmaktadır. 

III.5.b) Geçici depolama amacıyla kullanılan konteyner, doğrudan güneş almayan, muayenehanenin giriş çıkışına uzak, hastaların ulaşamayacağı ve çevreyi tehdit etmeyecek şekilde, atık kaynağına en yakın noktada bulunmaktadır. 

III.5.c)Tıbbi atık geçici depolama biriminin özellikleri:

En az 0,8 metreküp kapasiteli, … adet konteyner bulunmaktadır. Tıbbi atıklar bu geçici birimde, kırmızı renkli, ağzı sıkıca bağlı kırmızı renkli torbalarda bulunmaktadır. Soğutucu yoktur 

III.5.c)Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların geçici depolanması amacıyla herhangi bir sağlık kuruluşu ile anlaşma yapması durumunda; 

III.5.c.1)sağlık kuruluşunun adı, adresi, iletişim bilgileri, 

III.5.c.2)sağlık kuruluşunun geçici depolama şekli, 

III.5.c.3)sağlık kuruluşunun görevli personelinin adı-soyadı, iletişim bilgileri 

III.5.c.4)yapılan anlaşma örneği planın ekinde yer alır 

Günlük atık miktarına göre III.5.c maddelerinden biri doldurulur

 

 

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Yönetmeliğin 22 ve Geçici 1. Maddesine göre; tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, toplama rotası, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgilerin yer aldığı “Tıbbi atık yönetim planını” 25.07.2017 tarihine kadar hazırlamak ve uygulamakla meslektaşlarımız yükümlü tutulmuşlardır. Muayenehane, ağız diş sağlığı poliklinik ve merkezlerinde kullanılabilecek örnek plan Birliğimiz tarafından hazırlanarak ekte gönderilmiştir. Yönetmeliğe göre “Tıbbi Atık Yönetim Planı” her yıl güncellenerek sağlık kuruluşlarında dosyalanacaktır. 

 

Ek Bilgi