TDB BAŞKANLAR KONSEYİ ANKARA'DA TOPLANDI

 

 

TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı Merkez Yönetim Kurulu, 43 Oda Başkanı ve Genel Sekreterlerinin katılımıyla Ankara'da aşağıdaki gündemle toplandı.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
(17-18 Mayıs 2024 / Ankara) GÜNDEM
 
1. 3224 sayılı Kanun’un 8. Maddesine göre iki yılda bir defa Nisan ayında toplanan Odalarımız Genel Kurullarının değerlendirilmesi ve tanışma.
2. 19. Dönem Genel Kuruluna ilişkin tamamlanan hukuki süreçler.
3. Dişhekimi istihdamı ve diğer görüşlerimizi içeren temel konuların yer aldığı “Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi” metnini hazırlayacak komisyon üyelerinin belirlenmesi.
4. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 43’üncü maddesinde 21.02.2024 sayılı 7496 sayılı Kanunun 1.maddesi ile yapılan değişiklikle muayenehanelerde bir kişi ile sınırlı olmak üzere dişhekimi istihdamına izin verilmiştir. Dişhekimi yanında Dişhekimi çalışmasına ilişkin durum değerlendirmesi ile muayenehane ruhsat sahibi dişhekimi ile çalışan dişhekimi arasında yapılabilecek hizmet sözleşmesinin taslak metninin görüşülmesi.
5. Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uygulamalarına ilişkin Oda bölgelerinde yaşanan sorunlar ve Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik arasındaki çelişkilerin görüşülmesi.
6. Odaların mali disiplinleri hakkındaki Yönetmelik ve Genel Kurul Kararlarının uygulanması ve mali konulardaki yasal sorumluluklarımız.
7. “Artık Dişhekimlerinin Sesini Duyma Zamanı” başlıklı taleplerimizi içeren sorunlarımız ve çözüm önerilerinin, TBMM nezdindeki girişimlerin bir program çerçevesinde devam ettirilmesine yönelik değerlendirme.
8. EBYS’de (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) şimdiye kadar neler yapıldı. Halen 24 Dişhekimleri Odası tarafından kullanılan EBYS hakkında Odalarımızın değerlendirmelerinin alınması, diğer Odaların sisteme geçişleri için zaman planının belirlenmesi.
9. TDB ve Dişhekimleri Odaları Yönetim, Yazılım ve Üye Takip Programı (TOYY V4) hakkında bilgilendirme
10. 5651 sayılı İnternet ortamı, 6698 sayılı KVKK, 27001 Bilgi Güvenliği ve diğer kanunlar kapsamında Türk Dişhekimleri Birliği Bilgi İşlemi ve yapılan çalışmaları hakkında bilgilendirme
11. FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi hazırlıkları hakkında bilgilendirme.
 
 
Toplantıya oda Başkanımız Nebil SEYFETTİN ve Genel Sekreterimiz Davut AKEMOĞLU katıldılar.

Ek Bilgi