DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

22.02.2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 125 numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesi  ile deprem nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Bölgedeki meslektaşlarımızı ve çalışanlarını da kapsayan bu düzenlemelere göre;

1) Üç ay süre ile olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Sağlık Kuruluşlarında sigortalı  çalışan dişhekimleri ve çalışan diğer personel  için   Türkiye İş Kurumu’na yapılacak kısa çalışma başvuruları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek işyerleri ve/veya deprem sebebiyle işyerleri için hasar uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.

2) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki muayenehanelerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 22.02.2023 tarihinden itibaren zorunlu sebepler dışında feshedilemez.

Zorunlu haller dışında iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

3) Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işverenlerde çalışan ve kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanamayan sigortalılara herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla olağanüstü hal süresinde kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği ödenecektir.

4) Sosyal Güvenlik Alanında, olağanüstü hal sürecinde buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri, 6/2/2023 ve sonrası olağanüstü hal süresince 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddesinden muaf tutulmuştur.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulması gereken ancak depremlerin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilecektir.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmet sunucularının fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları Sosyal Güvenlik Kurumunca olağanüstü hal süresince ertelenebilir.

Çalışma Alanına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Bilgi Notu için tıklayınız...

Ek Bilgi